Algemene voorwaarden

Xebius Media Groep gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht
Xebius Media Groep is een handelsnaam van Xebius Grafisch Bedrijf B.V. welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55657508.

1. Definities
Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Xebius Media Groep. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Xebius Media Groep en op alle overeenkomsten tussen de klant en Xebius Media Groep. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

3. Totstandkoming van overeenkomst
De overeenkomst tussen de klant en Xebius Media Groep komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft naar aanleiding van een aanbod van Xebius Media Groep, maar pas nadat Xebius Media Groep de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt middels een opdrachtbevestiging. Aanbiedingen van Xebius Media Groep zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering
Wil de klant de met Xebius Media Groep gesloten overeenkomst annuleren, dan dient deze Xebius Media Groep een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Xebius Media Groep schriftelijk is bevestigd.

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk

 • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Xebius Media Groep de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Xebius Media Groep. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna: aanleverspecificaties) die staan vermeld op de website www.xebius.nl. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Xebius Media Groep heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 • De klant kan ervoor kiezen dat Xebius Media Groep een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd. In dat geval gaat Xebius Media Groep na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Xebius Media Groep de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Xebius Media Groep beoordeelt in het kader van de controle niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst of kleur e.d.
 • De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

6. Prijs en betaling

 • Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 • Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Xebius Media Groep kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Xebius Media Groep kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Xebius Media Groep (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Xebius Media Groep heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Xebius Media Groep aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag. Niettemin heeft Xebius Media Groep aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

7. Levering en risico tijdens vervoer

 • Levering aan klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren tussen 09.00 en 18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Xebius Media Groep. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
 • Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Xebius Media Groep alleen indien ze schriftelijk door Xebius Media Groep werden aangegaan.
 • In de door Xebius Media Groep opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Xebius Media Groep. De levertijden die Xebius Media Groep opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde fatale termijn in die leidt tot aansprakelijkheid van Xebius Media Groep bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Xebius Media Groep die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijk annuleren.

Waartoe de overeenkomst Xebius Media Groep verplicht

 • Xebius Media Groep zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Xebius Media Groep staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is.
 • Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
 • De klant zal binnen tien dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient schriftelijk aan Xebius Media Groep te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn.

 De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 10 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal Xebius Media Groep met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant. 

 • Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft Xebius Media Groep het recht om de klacht af te wijzen en is Xebius Media Groep niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
 • Als Xebius Media Groep de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Xebius Media Groep het betreffende drukwerk aan Xebius Media Groep retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Xebius Media Groep. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Xebius Media Groep terecht was of niet.
 • De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
 • Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Xebius Media Groep de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Xebius Media Groep, kan Xebius Media Groep kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid Xebius Media Groep
De aansprakelijkheid van Xebius Media Groep in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven:

 • In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Xebius Media Groep.
 • Xebius Media Groep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Xebius Media Groep is altijd beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
 • De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld binnen Xebius Media Groep, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Xebius Media Groep.
 • Xebius Media Groep is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Xebius Media Groep is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
 • De klant zal Xebius Media Groep vrijwaren en schadeloosstellen, als Xebius Media Groep wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Xebius Media Groep, niet voor rekening of risico van Xebius Media Groep komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud
Xebius Media Groep blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Xebius Media Groep heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Xebius Media Groep wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden
De klant staat er jegens Xebius Media Groep voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Xebius Media Groep alle schade en nadeel die Xebius Media Groep lijdt indien en doordat het door Xebius Media Groep geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Xebius Media Groep tegen aanspraken van derden op dit punt. Xebius Media Groep heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Xebius Media Groep in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Xebius Media Groep indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Xebius Media Groep.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en profiteer van diverse aanbiedingen!

Contact

Xebius Media Groep
Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: +31 (0)78 681 27 33
E-mail: info@xebius.nl

© 2022 - Xebius Media Groep

Inloggen

Log eenvoudig in met je account. Of wanneer je nog niet geregistreerd bent, klik je op Account maken.

Nog niet ingelogd

E-mailadres
Wachtwoord
Inloggen
Maak een account
Ik weet mijn wachtwoord niet.
Sluit venster